مجلۀ آفتاب / تجربیات کودکی

سلام! پس از مدتی تصمیم گرفتم پروژه های قدیمی ام را در اختیار دیگران بگذارم بلکه وابستگیم بهشان از بین برود و از طرفی شاید خدا لطف کند و به دردی بخورد. روزگار پیچیده است. درگذشته مسیرم جور دیگر بود. مدتی را بسیار آزاد گذراندم، بلند پرواز و آرمانی. مدتی ادامه مطلب…