روزگار رفیق نیست، مراقب باش!

مجبوریم که باشیم و این اجبار بد هم نیست؛ ما فقط در بودن مجبوریم، چگونه بودن ما تابلویی‌ست بر دیوار روزگار؛ و قلمی که میان دستان ماست وظیفه‌اش نقاشی‌ست. روزگار گاهی مساعد است اما زمانه عوض می شود؛ زندگی همانجور که دامنه‌های سرسبز خودرا در اختیارت می‌گذارد، دره‌های خطرناکی هم ادامه مطلب…